EPA-Logo-New-Full-Colour Recognised by Sport England as the Governing Body for Pool in England Sport-England-Badge
 
WORLD CHAMPIONSHIPS 2005
Ladies Qualifier
Round 1
Chris Kirk W v 0 Bye
Sue Seal 1 v 5 Anne Taylor
Sonia Chapman W v 0 Bye
Claire Goodey W v 0 Bye
Helen Littlewood W v 0 Laura Llewellyn
Dawn Woodcock W v 0 Bye
Stacy Mcconnell 5 v 2 Michelle Roderick
Chris Jones W v 0 Bye
Louise Etherington W v 0 Bye
Amanda Speight W v 0 Bye
Rebecca Osborne 4 v 5 Sarah Kelly
Sheila Hagan W v 0 Bye
Debbie Fowkes Burchell W v 0 Bye
Leanne Cragg 5 v 2 Fran Calvert
Claire Mckee W v 0 Bye
Jo Coe W v 0 Bye
Sarah Day 5 v 3 Jill Westhead
Debbie Lambert W v 0 Bye
Tracey Nurdin 0 v 5 Michelle Lockett
S Osborn W v 0 Bye
Danielle Dobrowski W v 0 Bye
Lisa Reynolds 5 v 1 Shelly Wood
Chrystal Sedman W v 0 Bye
Kelly Simms W v 0 Bye
Michelle Brown W v 0 Bye
Kirstie Avent 2 v 5 Janine Gibson
Victoria Griffith W v 0 Bye
Lyndsey Roberts W v 0 Bye
Natalie Chatfield 0 v W Beth Walker
Heather Morton W v 0 Bye
Karen White 5 v 2 Stephanie Taylor
Lauren Strivens W v 0 Bye
Round 2
Chris Kirk 5 v 3 Anne Taylor
Sonia Chapman 5 v 0 Claire Goodey
Helen Littlewood 4 v 5 Dawn Woodcock
Stacy Mcconnell 1 v 5 Chris Jones
Louise Etherington 0 v W Amanda Speight
Sarah Kelly 5 v 2 Sheila Hagan
Debbie Fowkes Burchell 3 v 5 Leanne Cragg
Claire Mckee 5 v 2 Jo Coe
Sarah Day 0 v 5 Debbie Lambert
Michelle Lockett 0 v 5 S Osborn
Danielle Dobrowski 0 v 5 Lisa Reynolds
Chrystal Sedman 5 v 3 Kelly Simms
Michelle Brown 4 v 5 Janine Gibson
Victoria Griffith 5 v 3 Lyndsey Roberts
Beth Walker 5 v 3 Heather Morton
Karen White 1 v 5 Lauren Strivens
Last 16
Chris Kirk 2 v 5 Sonia Chapman
Dawn Woodcock 1 v 5 Chris Jones
Amanda Speight 2 v 5 Sarah Kelly
Leanne Cragg 5 v 4 Claire Mckee
Debbie Lambert 1 v 5 S Osborn
Lisa Reynolds 5 v 3 Chrystal Sedman
Janine Gibson 3 v 5 Victoria Griffith
Beth Walker 3 v 5 Lauren Strivens
Quarter Final
Sonia Chapman 2 v 6 Chris Jones
Sarah Kelly 4 v 6 Leanne Cragg
S Osborn 5 v 6 Lisa Reynolds
Victoria Griffith 2 v 6 Lauren Strivens
Semi Final
Chris Jones 5 v 6 Leanne Cragg
Lisa Reynolds 3 v 6 Lauren Strivens
QUALIFIERS
Leanne Cragg       Lauren Strivens